De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets e

De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt  Lunds universitets e
De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets eller någon annan myndighets ställningstaganden.

måndag 30 oktober 2017

Val av fakultetsledning och nämnder

Under hösten pågår val av fakultetsledningar och olika nämnder på fakultetsnivå. Det gäller även HT-fakulteterna. Valberedningen har förstås haft ett stort pussel att lägga. Här måste alla möjliga olika aspekter, förutom de rent kompetensmässiga, vägas in. Är alla delar och institutioner av fakulteten företrädda? Finns här rimliga avvägningar vad gäller kön och karriärsteg? Och så vidare, och så vidare.

Ur dessa aspekter verkar valberedningen ha gjort ett bra jobb. Men en sak slår mig när jag tittade igenom valberedningens förslag inför valproceduren som genomfördes förra veckan. Det är slående få som disputerat utanför Lund. Bland de fyra lärare och två företrädare för övriga anställda som föreslås ingå i fakultetsstyrelsen har samtliga som disputerat gjort det i Lund. Det handlar om fem personer. Den sjätte har inte disputerat alls. Samtliga fyra dekan och prodekaner som föreslås har disputerat i Lund. Samtliga disputerade som föreslås ingå i fakultetsledningen är alltså disputerade i Lund.

Här måste naturligtvis påpekas att alla föreslagna säkert är mycket lämpliga och bra personer. Det finns inget som diskvalificerar en kandidat bara för att hon har disputerat i Lund. Dessutom har några av de som disputerat i Lund varit anställda under kortare eller längre perioder på andra universitet och högskolor. Men jag kan inte heller se att det borde vara en så stor fördel att ha disputerat i Lund att inga andra kan komma ifråga för ledningsuppdrag. Just på denna punkt måste man nog konstatera att valberedningen tyvärr misslyckats med att få pusslet att gå ut.

Och i ärlighetens namn blir det bara lite bättre när man gräver lite längre ned i valberedningens förslag. Bland de sammanlagt nio personer som ingår i forskningsnämnden, forskarutbildningsnämnden och grundutbildningsnämnden som ordinarie ledamöter är fyra disputerade vid andra universitet än det i Lund så här är jämvikten lite bättre. I den allra viktigaste nämnden, lärarförslagsnämnden, är en av tre ordinarie ledamöter disputerad utanför Lund och en av fyra suppleanter. Sammanlagt blir ändå övervikten för disputerade i Lund markant. Och i fakultetsledningen är den alltså total.  Kan det möjligen bero på att av valberedningens fem disputerade ledamöter (en av dem har inte disputerat) har samtliga fem disputerat i Lund? Här är i alla fall ytterligare en aspekt att väga in både för valberedningen nästa gång den skrider till verket och för den ledning som utser valberedningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar