De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets e

De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt  Lunds universitets e
De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets eller någon annan myndighets ställningstaganden.

torsdag 28 juli 2016

individuella studieplaner

Jag har alltid tyckt att individuella studieplaner är ett mycket bra instrument för att både doktorander och handledare ska kunna ha hålla koll på hur arbetet fortskrider. Vad som går enligt plan och vad som går utöver? Kurser som fullföljts och kurser som avbrutits? Vilka konferenser och artiklar blev av? Vilka nya spår nystas upp och vilka vinklar har övergivits? Allt finns kvar i de individuella studieplanerna som kan plockas fram och diskuteras vid behov. Det blir tydligt om en doktorand överpresterar eller underpresterar (jämfört med plan) samt fördelar och nackdelar med hur handledningen bedrivs.

Att uppdatera de individuella studieplanerna åtminstone varje år är nog ett minimum. Samtidigt tycker jag att de individuella studieplanerna är som viktigast i början av forskarutbildningen, under de två eller tre första åren. I takt med att arbetet fortskrider enligt plan och det under tredje året börjar bli tydligt att arbetet kommer att leda till disputation samt om det verkar kunna ske inom ungefär fyra år eller mer så förlorar också den individuella studieplanen i betydelse. Handledning och forskarstudier bygger allt mer på ömsesidigt förtroende och allt mindre på formaliserade kontrakt och överenskommelser. Bara om det går annorlunda fortsätter individuella studieplaner ha en funktion.

På min förra arbetsplats hade handledare och doktorand kontroll över de individuella studieplanerna. Det var ett dokument så alla parter skrev under och som sedan skickades till prodekan för forskarutbildningen för kännedom. Det räckte bra så. På min fakultet vid Lunds universitet har dock de inviduella studieplanerna digitaliserats och överbyråkratiserats på ett sätt som gör att verktyget helt förlorat sin betydelse. Tyvärr.

De individuella studieplanerna måste här fyllas i on line. Doktorander, handledare och huvudhandledare måste logga in och fylla i olika fält i en viss ordning. Det är långt ifrån glasklart var olika uppgifter ska fyllas i och ofta skriver jag in samma uppgifter flera gånger för att vara på säkra sidan. Det är oklart hur avklarade mål och uppgifter bockas av. Den individuella studieplanen måste uppdateras en gång om året och godkännas av prodekan. När vi fyllt i alla uppgifter och skickat in studieplanen låses dokumentet och vi kan inte längre ändra i det! Doktorand och handledare har helt förlorat kontrollen över studieplanen och förändringar kan inte föras in med annat att hela processen måste göras om igen... Dokumentet är inte levande utan blir bara tvångsmässigt ifyllt en gång per år enligt bestämmelserna.

Nu senast skickade jag in en uppdaterad individuell studieplan i mitten av vårterminen och fick anmodan av prodekan att komplettera i slutet av juni, efter midsommar och närmare två månader efter att jag skickat in studieplanen för godkännande. Dessutom var det omöjligt att förstå vad det var som skulle kompletteras för att prodekan skulle kunna godkänna den individuella studieplanen. Ännu mer bisarr var situationen eftersom prodekan bara några veckor tidigare godkänt disputation för doktoranden. Här har vi alltså att göra med en doktorand som fått ansökan om disputation godkänd samtidigt som den individuella studieplanen underkänts på högst oklara grunder. Detta var inte tanken med de individuella studieplanerna.

För att de individuella studieplanerna åter ska bli det kontrakt mellan doktorand och handledare det en gång var måste fakultetens kontroll över dokumenten minska. Det måste åter bli ett dokument som ägs av doktorand och handledare med informationsplikt till prodekan. Uppdateringar ska inte ske tvångsmässigt varje år, utan oftare när så krävs och mer sällan när så krävs. Frigör de individuella studieplanerna ur fakultetsbyråkratins järngrepp.