De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets e

De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt  Lunds universitets e
De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets eller någon annan myndighets ställningstaganden.

lördag 28 oktober 2017

HT sticker ut bland de torra fakulteterna

Jag har i en tidigare post kollat upp hur grundanslag för forskning fördelat sig inom humaniora och samhällsvetenskap på de största universiteten och hur grundanslagen relaterade sig till de totala anslagen inklusive externa medel. Det visade sig då att vi i Lund var relativt skickliga på att attrahera externfinansiering, i alla fall relativt storleken på grundanslagen.

Nu har jag funderat på att försöka göra något liknande när det gäller grundutbildningsanslagen. Här är visar det sig dock vara betydligt svårare att få fram jämförbara siffror mellan universiteten eftersom organisationerna ser lite olika ut och eftersom redovisade helårsstudenter inom olika utbildningsområden inte anger var i organisationen de utbildats.

Vad man däremot kan göra är att jämföra de torra fakulteterna inom Lunds universitet genom att se hur antalet studenter och personal redovisas i årsredovisningen. För trots att fakulteterna HT, S, E och J har samma belopp för helårsstudenter och helårsprestationer (med vissa avvikelser i särskilda satsningar och en och annan prestation inom något annat utbildningsområde som jag tror på det hela taget är försumbart) finns betydande skillnader när det gäller hur många anställda som behövs per student och doktorand. Nu är dessa jämförelser inte helt lätta att göra med utgångspunkt i det som står i årsredovisningen eftersom siffrorna som redovisas fakultetsvis inte helt och hållet motsvaras av vad som redovisas för hela universitetet. Men med överslagsräkning går det i alla fall att förstå att personal som redovisas bör vara inklusive doktorander och administrativ och teknisk personal. Årsredovisningen ger i så fall följande nyckeltal:
             helårsstud.      dokt. (heltidsekv.)    personal utom dokt. (heltidsekv.)  helårsstud/personal
S                5746                        115                                     375                                15,3
HT             3894                        152                                     407                                  9,6
E                3608                         92                                      235                                15,4
J                 1784                         23                                      100                                17,8

Som framgår är HT-fakulteterna betydligt mer lärartäta än andra jämförbara fakulteter. Dessutom finns här väldigt många doktorander relativt grundutbildningsinsatser. Slutsatsen är rimligen att vi här har för många små kurser, förmodligen på grund av allt för många undervisningsämnen relativt tillgängliga resurser, samt att vi gärna satsar våra forskningsresurer på doktorander snarare än undervisande lärare.

Detta går igen på forskarutbildningsnivå där antalet forskarutbildningsämnen är betydligt större på HT än andra torra fakulteter.
            helårsstudenter      dokt. (heltidsekv.)  antal fou-ämnen   doktorander/ämne
S                5746                        115                         13                        9
HT             3894                        152                         47                        3
E                3608                         92                           6                       15
J                 1784                         23                           1                       23

Återigen visar det sig att HT-fakulteternas splittring över allt för många ämnen relativt tillgängliga resurser. För resurserna på totalen (inklusive anslag för grundutbildning, forskarutbildning och forskning samt externa medel) relativt antalet studenter är faktiskt större på HT än andra torra fakulteter med färre ämnen.
            helårsstud.    dokt. (heltidsekv.)  personal (heltidsekv.)   kostnader (MSEK)  helårsstud/MSEK
S                5746                      115                        490                        556                                10,3
HT             3894                      152                        559                        558                                  7,0
E                3608                        92                        327                        359                                10,0
J                 1784                        23                       123                         152                                11,7

Utbildningen inom HT-fakulteterna per student är alltså betydligt dyrare än övriga torra fakulteter trots att ersättningen per student är densamma. Skillnaden består huvudsakligen i större forskningsanslag per student. Något som alltså avspeglar sig i fler doktorander som trots det inte på långa vägar räcker till för att finansiera ett rimligt antal doktorander per forskarutbildningsämne. Lösningen måste rimligen vara att minska antalet forskarutbildningsämnen vid HT-fakulteten genom sammanslagning eller nedläggning. På samma sätt är det nog med grundutbildningsämnena.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar